KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
Konferencji naukowej pt. „Management 2024”
 

 

Dane osobowe Uczestników Konferencji podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji Naukowej jest Uniwersytet w Siedlcach, reprezentowany przez Rektora, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2; e-mail: rektor@uph.edu.pl,

2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się listownie (IOD, ul. Konarskiego 2, 08-110, Siedlce) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji, komunikowania się z uczestnikami w celach związanych z kontaktem w sprawach organizacyjnych, sporządzeniem list uczestników, przygotowaniem certyfikatów, publikacją materiałów informacyjnych o konferencji, promocji wydarzenia lub naszej działalności poprzez publikację zdjęć i nagrań z organizowanych wydarzeń – na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), udokumentowania jego przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody w celu przesyłania materiałów informacyjnych i marketingowych w przyszłości o wydarzeniach naukowych organizowanych przez Uniwersytet w Siedlcach w przyszłości.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, e i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO, w związku z ustawą z dnia 9 grudnia 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85) oraz realizowaną przez uczelnię na jej podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji i rozliczenia konferencji oraz w przypadku wyrażenia zgody na działania informacyjne i marketingowe do czasu wycofania tej zgody, jak również w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.