XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Management 2024

Wyzwania dla rozwoju współczesnych organizacji

 

Data: 23-24 Września 2024

CEL KONFERENCJI

Wymiana poglądów, prezentacja najnowszych wyników badań naukowych oraz dyskusje skoncentrowane wokół aktualnych wyzwań w rozwoju organizacji.

BLOKI TEMATYCZNE:


1. Digitalizacja i automatyzacja procesów
2. Sztuczna inteligencja w organizacji
3. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym i jej implikacje dla organizacji
4. Adaptacja do dynamicznych zmian w globalnych łańcuchach dostaw
5. Współczesne wyzwania zarządzania finansami organizacji
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie zmian zachodzących na rynku pracy
7. Nowoczesne koncepcje zarządzania
8. Synergia nauki i biznesu
Językiem konferencji jest język polski i język angielski

ORGANIZATORZY

Uniwersytet w Siedlcach

PUBLIKACJE

Po pozytywnych recenzjach, zgłoszone referaty mogą być opublikowane, zgodnie z harmonogramem wydawniczym:

 1. W Zeszytach Naukowych Uniwersytetu w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie, uzyskując 40 punktów według punktacji MNiSW. Język publikacji: angielski, polski, ukraiński.

  Link do Zeszytów: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Siedlcach

 2. W monografii wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu w Siedlcach. Wydawnictwo to znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

  Link do wymogów: Wymogi edytorskie Wydawnictwa Uniwersytetu w Siedlcach

Harmonogram


15.08.2024 – zgłoszenie udziału w konferencji
31.08.2024 – wniesienie opłaty konferencyjnej
31.08.2024 – termin nadsyłania artykułów

MIEJSCE KONFERENCJI
ZOSTANIE PODANE PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Koszt udziału

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI
WPŁATĘ PROSIMY PRZEKAZAĆ NA KONTO
UNIWERSYTETU W SIEDLCACH:
Bank Pekao S.A. I/O Siedlce 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195
z dopiskiem konferencja MANAGEMENT 2024

Wpłat w walucie EUR należy dokonywać na rachunek 84 1240 2685 1978 0010 1464 3201,
nazwa i adres banku: Bank Pekao S.A. I O. w Siedlcach, ul. Wojskowa 24, 08-110 Siedlce,
kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.

800zł / 190€

 • Udział w konferencji
 • Nocleg
 • Publikacja
Przejdź do rejestracji
550zł / 130€

 • Udział w konferencji
 • Nocleg
Przejdź do rejestracji
700zł / 165€

 • Udział w konferencji
 • Publikacja
Przejdź do rejestracji
350zł / 85€

 • Udział w konferencji
Przejdź do rejestracji
Za darmo

 • Udział w konferencji (online) - tylko dla uczestników zagranicznych
Przejdź do rejestracji

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

Komitet naukowy

Prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komitet naukowy

Prof. Jan Żukowskis

Vytautas Magnus University, Litwa

Komitet naukowy

Prof. Tornike Khoshtaria

Faculty of Health Care Economics and Management, University Geomedi

Komitet naukowy

Prof. dr.hab Marian Podstawka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa

Komitet naukowy

Prof. Svitlana Levytska

National University of Water and Environmental Engineering, Ukraina

Komitet naukowy

Prof. Costas Christodoulides

Alexander College Cyprus

Komitet naukowy

Prof. Tomasz Jałowiec

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komitet naukowy

dr hab. Malina Kaszuba prof. uczelni

Uniwersytet w Siedlcach

Komitet naukowy

dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, profesor

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komitet naukowy

dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, profesor

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komitet naukowy

dr hab. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, profesor

Uniwersytet Łódzki

Komitet naukowy

dr hab Marzena Wójcik-Augustyniak prof. uczelni

Uniwersytet w Siedlcach

Komitet naukowy

dr hab Żanna Pleskacz prof. uczelni

Uniwersytet w Siedlcach

Komitet naukowy

dr hab Grzegorz, Pietrek, prof. uczelni

Uniwersytet w Siedlcach

Komitet naukowy

dr hab Bogusz Mikuła, prof. uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komitet naukowy

dr hab. Anna Marciniuk-Kluska, prof. uczelni

Uniwersytet w Siedlcach

Komitet naukowy

dr hab. Jacek Kożuch prof. uczelni

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komitet naukowy

dr hab. Jarosław Kardas prof. uczelni

Uniwersytet w Siedlcach

Komitet naukowy

dr hab. Beata Domańska-Szaruga prof. uczelni

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komitet naukowy

dr hab. Roman Batko prof. uczelni

Akademia Górniczo-Hutnicza

Komitet naukowy

dr hab. Piotr Wróbel profesor

Uniwersytet Gdański

Komitet naukowy

dr Agnieszka Knap Stefaniuk

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Komitet naukowy

dr Monika Wakuła

Uniwersytet w Siedlcach

Komitet naukowy

dr inż. Tomasz Stefaniuk

Uniwersytet w Siedlcach

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Monika Wakuła

mgr Dariusz Chalimoniuk

mgr Mariusz Cielemęcki

mgr Tomasz Dzioba

Miejsce konferencji

Kontakt:

Email: management@uws.edu.pl
Telefon: 25 6431844

Lokalizacja:

Szczegóły po rozstrzygnięciu przetargu